Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CARINA VRIELING FISCALITEITEN & ADVOCATUUR B.V.

1. Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV is een besloten vennootschap die zich het beoefenen van de belastingadviespraktijk en advocatuur ten doel stelt. Bij die uitoefening kan Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV zich laten bijstaan door personen die door haar of als (on)middellijke vertegenwoordiger van de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden ingeschakeld.

2. Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV verleent haar diensten, ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV van een aanbod van een opdrachtgever waarbij wordt verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van opdrachtgever.

3. Alle opdrachten van opdrachtgevers gelden als uitsluitend aan Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitgesloten.

4

  • 4.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in 4.2, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV heeft bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheids- verzekering gesloten met een verzekerd bedrag van € 1.000.000 per aanspraak.
  • 4.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 4.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot één maal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag (exclusief btw), tot een maximum van € 50.000.
  • 4.3 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag volgend op die waarop opdrachtgever met de schade en met Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

5. Indien Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, dan is Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor een door deze (rechts)persoon begane fout. Indien door Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV de opdracht wordt verleend als middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger van opdrachtgever, verleent de opdrachtgever aan Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV de bevoegdheid om, indien de betreffende (rechts)persoon haar aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

6. Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV is in verband met geldende (toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het bevoegd gezag te melden. Door Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV een opdracht te geven, bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

7. De kosten voor de werkzaamheden die Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV verricht, worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht op basis van het geldende uurtarief, te vermeerderen met btw, tenzij met cliënt is afgesproken dat Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV voor haar dienstverlening betaling van een vast bedrag en/of een gedeeltelijke resultaatsafhankelijke beloning rekent. Het uurtarief is mede vastgesteld op basis van het aantal ervaringsjaren en kan op basis van de toename van de ervaringsjaren gedurende de looptijd van een opdracht worden verhoogd. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen de tarieven worden herzien. Daarnaast zullen worden doorbelast de door Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV in het kader van uitvoering van een opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van betekening, een ingeschakelde procesadvocaat en griffierecht. In beginsel ontvangt opdrachtgever na het einde van iedere maand een declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen steeds binnen eenentwintig dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV gerechtigd wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

8. Op de rechtsverhouding tussen Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

9. Niet alleen Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV, maar ook alle personen (bijvoorbeeld (vroegere) medewerkers) die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten en zijn in de Nederlandse taal gesteld.

11. Carina Vrieling fiscaliteiten & advocatuur BV is gevestigd te Mijnsheerenland en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 595.82.081. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.carinavrieling.nl en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 7 januari 2014 onder nummer 5/2014.